6. Samostalni sektor za razvoj javne uprave i EU projekte

Samostalni sektor za razvoj javne uprave i EU projekte obavlja stručne i administrativne poslove u vezi s organizacijom i provedbom aktivnosti predviđenih u okviru strateških i provedbenih dokumenata za područje razvoja javne uprave; sudjeluje u pripremi i praćenju provedbe Nacionalnog programa reformi kroz Europski semestar; prati utjecaje EU politika, provedbe resornih javnih politika, strateških dokumenata i propisa na sustav javne uprave u Republici Hrvatskoj; prikuplja i obrađuje podatke o provedbi reforme javne uprave i drugih podataka iz područja javne uprave za potrebe drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; prikuplja, objedinjava i sistematizira službene podatke o javnoj upravi u Republici Hrvatskoj, o sustavima javne uprave te o reformskim inicijativama, projektima i inovacijama u području javne uprave u zemljama EU i drugim zemljama; surađuje s međunarodnim i EU institucijama te uspostavlja i unaprjeđuje suradnju sa znanstveno-istraživačkom zajednicom i udrugama te međunarodnim organizacijama u Republici Hrvatskoj koje se bave javnom upravom; koordinira procese upravljanja kvalitetom i uvođenje standarda u tijelima javne uprave; obavlja stručne poslove vezane uz pripremu, izradu, provedbu, praćenje i koordinaciju projekata Ministarstva financiranih iz različitih izvora uključujući, između ostalog, programe EU, međunarodne financijske institucije te bilateralne izvore financiranja kojima je korisnik Ministarstvo; pružanje razvojne pomoći koju Ministarstvo osigurava drugim zemljama uključujući i pripremu i praćenje provedbe twinning projekata financiranih sredstvima EU; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
U Samostalnom sektoru za koordinaciju razvoja javne uprave i EU projekte, ustrojavaju se:
6.1. Služba za planiranje razvoja javne uprave, upravljanje kvalitetom i usklađivanje s politikama EU
6.2. Služba za pripremu i provedbu projekata Europske unije.
 
6.1. Služba za planiranje razvoja javne uprave, upravljanje kvalitetom i usklađivanje s politikama EU
 
Služba za planiranje razvoja javne uprave, upravljanje kvalitetom i usklađivanje s politikama EU obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na koordinaciju procesa izrade akata strateškog planiranja za područje razvoja javne uprave u skladu s politikama EU; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga resornih javnih politika i strateških dokumenata; priprema izvješća o provedbi razvoja javne uprave za nadležna koordinacijska i radna tijela, Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor; sudjeluje u uspostavi i implementaciji pokazatelja ishoda i učinaka za praćenje učinkovitosti postavljenih ciljeva iz akata koji se odnose na razvoj javne uprave; predlaže mjere u slučaju neostvarenja pojedinih pokazatelja; koordinira pripremu mjera iz nadležnosti Ministarstva za potrebe izrade Nacionalnog programa reformi kroz Europski semestar; koordinira procese upravljanja kvalitetom i uvođenje standarda u tijelima javne uprave; izrađuje i ažurira norme i standarde kvalitete javne uprave; pruža potporu tijelima javne uprave u uvođenju standarda upravljanja kvalitetom u javnoj upravi; obavlja poslove vezane uz razvoj administrativnih kapaciteta u području upravljanja kvalitetom te vodi registar certificiranih voditelja kvalitete; administrira i upravlja informacijskim sustavom za kvalitetu i procese te izrađuje i ažurira norme i standarde za optimizaciju, standardizaciju i unaprjeđenje procesa javne uprave; prati stanje primjene procesa i standarda kvalitete; uspostavlja i koordinira aktivnosti koji se odnose na suradnju sa znanstveno-istraživačkom zajednicom i udrugama, međunarodnim organizacijama u Republici Hrvatskoj te međunarodnim i EU institucijama koje se bave pojedinim pitanjima iz područja javne uprave i politikama EU; kontinuirano prati utjecaje provedbe pojedinih resornih javnih politika, strateških dokumenata i nacionalnih i EU propisa na pojedine aspekte sustava javne uprave u Republici Hrvatskoj; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
6.2. Služba za pripremu i provedbu projekata Europske unije
 
Služba za pripremu i provedbu projekata Europske unije obavlja poslove vezane uz korištenje sredstava i pripremu projekata financiranih iz programa EU, međunarodnih financijskih institucija i bilateralnih izvora; obavlja poslove prikupljanja informacija o potrebama i projektnim idejama, koordinira pripremu, predlaganje te izradu projektnih sažetaka, sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije, objavi i provedbi natječaja za izvođenje radova, nabavu roba i pružanje usluga, uključujući ugovor o partnerstvu sa zemljom EU (twinning); koordinira rad ustrojstvenih jedinica Ministarstva uključenih u pripremu projekata; surađuje s upravljačkim i posredničkim tijelima, Ministarstvom financija i ostalim tijelima uključenim u pripremu projekata; izrađuje analize stanja dostupnih izvora sredstava pomoći i planove za prikupljanje sredstava pomoći za projekte čiji je korisnik Ministarstvo, kao i za projekte kojima Ministarstvo daje stručnu pomoć drugim zemljama; sudjeluje u izradi ponudbene dokumentacije za twinning.
 
Služba obavlja administrativne, stručne, tehničke i druge poslove koji se odnose na podršku korisnicima projekata u fazi pripreme projekata: analizira i procjenjuje potrebnu projektnu dokumentaciju, osigurava podršku u izradi projektne dokumentacije; daje stručne upute i mišljenja o sadržaju i opsegu pripremljene projektne dokumentacije te ostalim važnim elementima projekta; organizira kontrolu usklađenosti tehničke dokumentacije s propisima, normativima i pravilima struke; komunicira sa svim zainteresiranim sudionicima u fazi pripreme projekata (službenici u drugim ustrojstvenim jedinicama, druga ministarstva i ostala tijela javne uprave); sudjeluje u pripremi zahtjeva za pokretanje postupka javne nabave; sudjeluje u ugovaranju usluge stručnog nadzora te usluge recenzije projektno-tehničke dokumentacije.
 
Služba obavlja poslove vezane uz provedbu i praćenje aktivnosti projekata financiranih iz programa EU, međunarodnih financijskih institucija i bilateralnih izvora: provodi stalan nadzor nad provedbom projekata za ugovore koji su sklopljeni; koordinira rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva uključenih u provedbu projekata; surađuje s upravljačkim i posredničkim tijelima, Ministarstvom financija i ostalim tijelima uključenim u provedbu i praćenje provedbe projekata; kontrolira izvješća ugovaratelja i radne naloge stručnjaka, račune ugovaratelja, te poslove u nadležnosti Službe koji se odnose na provedbu plaćanja sukladno potpisanim ugovorima; popunjava odgovarajuće kontrolne liste sukladno propisanoj proceduri; izrađuje izvješća o praćenju provedbe projekata; organizira mjesečne sastanke o statusu provedbe projekata, osigurava pravovremenu i učinkovitu provedbu predlaganjem korektivnih upravljačkih radnji na temelju praćenja projekata; uočavanje eventualnih nepravilnosti u provedbi projekta i poduzimanja odgovarajućih mjera za njihovo otklanjanje; analizu problema u provedbi projekata i predlaganje rješenja za njihovo otklanjanje, prikupljanja informacija i dokumentacije o svim projektima, vrednovanja projekata, poslove praćenja zakona i drugih propisa Republike Hrvatske i EU vezane uz korištenje sredstava EU; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.