2. Glavno tajništvo

Glavno tajništvo je posebna ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja financijsko-planske, računovodstvene, organizacijske te opće, pomoćne i tehničke poslove za potrebe Ministarstva i Odbora za državnu službu; koordinira poslove izrade strateškog i godišnjeg plana te izrade izvješća o radu Ministarstva i drugih izvješća po nalogu ministra; usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva; izrađuje prijedlog financijskog plana za tekuću godinu u skladu s uputama ministra, prati njegovo ostvarivanje i obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava za potrebe razdjela Ministarstva; obavlja računovodstvene poslove, poslove koordinacije uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole u Ministarstvu; obavlja poslove vezane za ljudske potencijale Ministarstva, Odbora za državnu službu te imenovanja predstojnika ureda državne uprave u županijama; koordinira predlaganje planova prijma, osposobljavanja i stručnog usavršavanja državnih službenika Ministarstva; nabavlja robu, radove i usluge; obavlja poslove uredskog poslovanja; obavlja opće, tehničke i druge pomoćne poslove; skrbi o urednom i pravilnom održavanju i korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Ministarstva, voznom parku, korištenju i održavanju automobila; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
U Glavnom tajništvu, ustrojavaju se:
2.1. Sektor za financijsko upravljanje i nabavu
2.2. Sektor za ljudske potencijale i opće poslove.
 
2.1. Sektor za financijsko upravljanje i nabavu

Sektor za financijsko upravljanje i nabavu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga državnog proračuna; obavlja poslove u vezi izvršavanja državnog proračuna te sastavlja, analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava, unosi zahtjeve za isplatu proračunskih sredstava u sustav državne riznice; obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja računovodstva, izrađuje propisana financijska, statistička i ostala izvješća, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na plan nabave i investicije, financijske poslove vezane uz projekte i programe strane pomoći; surađuje s drugim tijelima državne uprave nadležnima za financije i reviziju; izrađuje procjenu fiskalnog učinka na zakone, uredbe, odluke, ugovore, akte planiranja (projekti, planovi, programi, strategije, politike i dr.); provodi postupke javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva; daje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; upravlja funkcionalnostima centralnog obračuna plaća (u daljnjem tekstu: COP); usko surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za upravljanje funkcionalnostima u području Registra zaposlenih u javnom sektoru te Financijskom agencijom; izrađuje različite analiza na temelju podataka COP-a, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
U Sektoru za financijsko upravljanje i nabavu ustrojavaju se:
2.1.1. Služba za financijsko upravljanje
2.1.2. Služba za javnu nabavu.
 
2.1.1. Služba za financijsko upravljanje
 
 Služba za financijsko upravljanje obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga financijskog plana za Ministarstvo i razdjela Ministarstva kao dijela državnog proračuna, obavlja poslove koji se odnose na izradu mjesečnih financijskih planova; priprema i izrađuje izmjene i dopune te preraspodjelu sredstava financijskog plana razdjela Ministarstva; obavlja poslove koordinacije razvoja financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola; obavlja poslove područne riznice, vodi zakonom propisane poslovne knjige, kontrolira knjigovodstvenu dokumentaciju, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja; priprema podatke za obračune plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obavlja obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama; sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva; obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja sredstava na osnovi posebnih propisa i pomoći Europske unije (u daljnjem tekstu: EU); upravljanje funkcionalnostima COP-a; usko surađuje ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za upravljanje funkcionalnostima u području Registra zaposlenih u javnom sektoru te Financijskom agencijom; izrada različitih analiza na temelju podataka COP-a; izrađuje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
U Službi za financijsko upravljanje, ustrojavaju se:
2.1.1.1. Odjel za plansko-analitičke poslove
2.1.1.2. Odjel računovodstvenih poslova i riznice.
 
2.1.1.1. Odjel za plansko-analitičke poslove

 
Odjel za plansko-analitičke poslove obavlja poslove koji se odnose na izradu planskih dokumenata Ministarstva te njihovu implementaciju, prati i analizira stanje, izrađuje smjernice i upute, koordinira izradu godišnjih planova Ministarstva i izvješća o radu, izrađuje i objedinjuje godišnja i polugodišnja izvješća, planira i prati osposobljavanje djelatnika koji su uključeni u izradu godišnjih izvješća i planova, te izrađuje stručne podloge (izvješća, analize, elaborate, studije i dr.) u okviru svoga djelokruga, obavlja poslove koordinacije razvoja financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola, što uključuje izradu prijedloga internih akata te izradu internih uputa za potrebe primjene i razvoja sustava unutarnjih kontrola; pružanje savjeta i potpore rukovoditeljima u oblikovanju i razvoju sustava unutarnjih kontrola; koordinaciju provođenja samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti; obavlja poslove ažuriranja dokumentacije vezane uz knjigu poslovnih procesa i registar rizika; priprema izvješća o provedbi plana financijskog upravljanja i kontrole te izrađuje procjenu fiskalnog učinka na zakone, uredbe, odluke, ugovore, akte planiranja (projekti, planovi, programi, strategije, politike i dr.); izrađuje različite analize na temelju podataka COP-a; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Odjelu za plansko-analitičke poslove, ustrojava se:
2.1.1.1.1. Pododsjek za plansko-analitičke poslove Ureda državne uprave u županijama.
 
2.1.1.1.1. Pododsjek za plansko-analitičke poslove Ureda državne uprave u županijama

Pododsjek za plansko-analitičke poslove Ureda državne uprave u županijama sudjeluje u pripremi i izradi financijskih planova ureda; obavlja kontrolu dostavljenih planova, usklađuje ih sa smjernicama, objedinjava planove za konsolidaciju na razini razdjela; kontrolira i objedinjava prijedloge preraspodjele proračunskih sredstava tijekom proračunske godine; obavlja kontrolu i konsolidaciju kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih financijskih izvješća ureda; organizira i kontrolira ostvarenje financijskih planova i sastavlja potrebna izvješća; objedinjuje mjesečne zahtjeve ureda za zaposlene, materijalne i kapitalne izdatke; kontrolira ispravnost dostavljenih zahtjeva za plaćanjem izdataka s odobrenim sredstvima i usklađuje ih s podacima dostavljenih  Financijskoj agenciji, priprema podatke za unos rezervacije i naloge za plaćanje u riznicu, objedinjuje i izrađuje naloge za preknjiženja u sustavu riznice; izrađuje naloge za plaćanja sa podračuna ureda; prati ostvarenje prihoda i troškova po proračunskim stavkama i vrstama prihoda, radi usklađivanja s uredima državne uprave u županijama i riznicom; surađuje i s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s Ministarstvom financija u vezi s radom sustava riznice, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
2.1.1.2. Odjel računovodstvenih poslova i riznice
 
Odjel računovodstvenih poslova i riznice obavlja poslove organiziranja, koordiniranja i praćenja izvršenja svih financijskih i računovodstvenih poslova na razini razdjela, provodi postupak kontrole financijskog poslovanja korisnika razdjela Ministarstva kroz izradu konsolidiranih financijskih izvješća za određena izvještajna razdoblja, izvršava plaćanja za odobrene tekuće i kapitalne izdatke po pozicijama državnog proračuna; obavlja poslove obračuna plaća i naknada zaposlenima; vodi blagajničko poslovanje, kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje primitaka i izdataka po pozicijama državnog proračuna; priprema i izrađuje kvartalne obračune, završni račun, konsolidira financijska izvješća; organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja te vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
U Odjelu računovodstvenih poslova i riznice, ustrojavaju se:
2.1.1.2.1. Pododsjek za računovodstvo
2.1.1.2.2. Pododsjek za riznicu i obračun plaća.
 
2.1.1.2.1. Pododsjek za računovodstvo
 
Pododsjek za računovodstvo obavlja poslove organiziranja, koordiniranja i praćenja izvršenja svih financijskih i računovodstvenih poslova, vrši formalnu i računsku kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja u analitičkim evidencijama i glavnoj knjizi te izrađuje godišnja, polugodišnja, tromjesečna i mjesečna statistička izvješća; obavlja i brine se o rokovima plaćanja svih obveza; vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja; sudjeluje u godišnjem popisu imovine; izrađuje preglede po vrstama rashoda; obavlja devizno poslovanje za potrebe Ministarstva; obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko kunske i devizne blagajne, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
2.1.1.2.2. Pododsjek za riznicu i obračun plaća
 

 Pododsjek za riznicu i obračun plaća sudjeluje u pripremi i izradi financijskih planova na razini razdjela; predlaže preraspodjele proračunskih sredstava tijekom proračunske godine; analizira ostvarenje financijskih planova i sastavlja potrebna izvješća; kontrolira izvršenje državnog proračuna u odnosu na planirana sredstva; prikuplja i obavlja korekcije mjesečnih zahtjeva korisnika u okviru razdjela za zaposlene, materijalne i kapitalne izdatke; kontrolira ispravnost dostavljenih zahtjeva za plaćanjem izdataka s odobrenim sredstvima i usklađuje ih s Financijskom agencijom; unosi rezervacije, izrađuje zahtjeve za plaćanje, naloge za preknjiženja u sustavu riznice te surađuje s Ministarstvom financija u vezi s radom sustava riznice. Pododsjek obavlja obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od intelektualnih i ostalih usluga, izrađuje i dostavlja nadležnim institucijama propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka te obveznih doprinosa, poreza i prireza, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
2.1.2. Služba za javnu nabavu
 
Služba za javnu nabavu u suradnji s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama priprema prijedlog godišnjeg plana nabave; provodi postupke javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva; prati odvijanje postupaka nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna Ministarstva u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava; priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave, vodi evidencije o postupcima nabave i evidencije zaključenih ugovora; obavlja poslove službenog prijevoza; obavlja poslove prijema i raspodjele opreme i materijala te podnosi zakonom i uredbama propisana izvješća; izrađuje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
2.2. Sektor za ljudske potencijale i opće poslove
 
Sektor za ljudske potencijale i opće poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na statusna i radno-pravna pitanja službenika i namještenika Ministarstva; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva te Odbora za državnu službu, koordinira poslove izbora kandidata u postupcima javnih natječaja i internih oglasa te imenovanja predstojnika ureda državne uprave u županijama, sudjeluje u izradi, donošenju i provedbi programa razvoja, upravljanja i stručnog usavršavanja; prati statusna stanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika; obavlja poslove u vezi napredovanja, promicanja i premještaja državnih službenika i namještenika; obavlja poslove uredskog poslovanja za Ministarstvo; obavlja poslove u vezi zaštite na radu i zaštite od požara sukladno posebnim propisima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
U Sektoru za ljudske potencijale i opće poslove, ustrojavaju se:
2.2.1. Služba za ljudske potencijale i uredsko poslovanje
2.2.2. Služba za opće i pomoćno-tehničke poslove.
 
2.2.1. Služba za  ljudske potencijale i uredsko poslovanje
 
Služba za ljudske potencijale i uredsko poslovanje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na statusna i radno-pravna pitanja službenika i namještenika Ministarstva; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva i Odbora za državnu službu, kao i unosa podataka u Registar zaposlenih u javnom sektoru; vodi osobne očevidnike državnih službenika i namještenika Ministarstva te Odbora za državnu službu; koordinira poslove izbora kandidata u postupcima javnih natječaja i internih oglasa te imenovanja predstojnika ureda državne uprave u županijama, pripremu prijedloga rješenja o prijmu i rasporedu službenika i namještenika u skladu s propisima te pripremu ostalih rješenja iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa; sudjeluje u izradi, donošenju i provedbi programa razvoja, upravljanja i stručnog usavršavanja; prati statusna stanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika; obavlja poslove u vezi napredovanja, promicanja i premještaja državnih službenika i namještenika, te obavlja poslove u vezi zaštite na radu sukladno posebnim propisima.
 
Služba obavlja poslove uredskog poslovanja za Ministarstvo, a osobito poslove primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće upisnike uredskog poslovanja; dostave pismena i predmeta u rad te otpremanja akata i drugih dokumenata; obavlja poslove arhiviranja arhivskog gradiva; evidentiranja predmeta i akata u odgovarajuće arhivske upisnike te poslove čuvanja, zaštite i izlučivanja arhivskog gradiva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
2.2.2. Služba za opće i pomoćno-tehničke poslove
 
Služba za opće i pomoćno-tehničke poslove obavlja poslove koji se odnose na pravilno korištenje imovine i sredstava za rad te o tome vodi odgovarajuće evidencije; obavlja stručne poslove prevođenja, obavlja poslove u vezi korištenja i održavanja vozila, organizira prijevoz dužnosnika i službenika Ministarstva, obavlja poslove vezane uz rad čajne kuhinje, organizira poslove zaštite i obavlja poslove tekućeg održavanja zgrade, kotlovnice, instalacija, i uređaja; obavlja poslove dostave, čišćenja i održavanja radnih prostorija i okoliša te poslove zaštite od požara, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.