10.Samostalni odjel za informiranje

Samostalni odjel za  informiranje obavlja stručne poslove vezane za planiranje, usmjeravanje, praćenje i provedbu strategije informiranja i odnosa s javnošću Ministarstva; obavlja poslove vezane za planiranje i provedbu komunikacije s medijima, komunikacije u odnosima s građanima, interne komunikacije i komunikacije s drugim tijelima državne uprave; obavlja poslove vezane za planiranje i provedbu medijskog, promidžbenog i vizualnog prezentiranja aktivnosti i poslova iz djelokruga Ministarstva; obavlja protokolarne poslove.
 
Odjel obavlja poslove medijske prezentacije Ministarstva; priprema i objavljuje priopćenja za javnost, priprema materijale za javne nastupe ministra, drugih dužnosnika i službenika Ministarstva; obavlja poslove u vezi organiziranja konferencija i brifinga za medije, organizira i koordinira informiranje za dužnosnike, službenike i namještenike Ministarstva; izrađuje publikacije i druge informativne materijale Ministarstva; rješava o zahtjevima za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija; vodi očevidnik zaprimljenih zahtjeva te radi periodična i godišnja izvješća; zaprima pitanja građana, priprema odgovore, odgovara na upite i vodi evidencije o provedenoj komunikaciji s javnošću, te obavlja poslove analiziranja i vođenja evidencije o izvještavanju medija o radu Ministarstva.
 
Odjel obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz oblikovanje, sadržajno uređenje i održavanje mrežnih stranica Ministarstva u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te prema procjeni i potrebama priprema i objavljuje informacije za objavu na mrežnim stranicama Ministarstva; grafički i tekstualno uređuje materijale za internetsku objavu; sudjeluje u pripremi posebnih sadržaja i oblikovanju audio-vizualnih materijala za objavu na mrežnim stranicama Ministarstva i društvenim mrežama; obavlja poslove vezane uz vođenje analitike pristupa stranicama i sadržajima te analizira i vodi evidencije o posjećivanju mrežnih stranica Ministarstva; sudjeluje u izradi Središnjeg državnog portala Vlade Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na djelokrug Ministarstva; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.