Mora li službenik jedinice lokalne(regionalne) samouprave koji je položio državni stručni ispit za poslove nižeg stupnja obrazovanja i koji je u toku rada stekao viši stupanj obrazovanja položiti državni stručni ispit za radno mjesto na koje se raspoređuje, a za koji je uvjet stečeni viši stupanj obrazovanja?

Propisi koji uređuju polaganje državnog stručnog ispita ne predviđaju mogućnost djelomičnog ili potpunog oslobađanja od dužnosti polaganja državnog stručnog ispita, stoga službenik koji tijekom službe, nakon polaganja državnog stručnog ispita bude raspoređen na radno mjesto za koje je propisan viši stupanj obrazovanja od onog za koji službenik ima položen državni stručni ispit ima obvezu polaganja državnog stručnog ispita za stupanj obrazovanja koji je propisan za radno mjesto na koje je raspoređen.

Obrazloženje:
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11. - nadalje u tekstu Zakon), propisuje dužnost polaganja državnog stručnog ispita:
 • za vježbenike (odredba članka 88. Zakona),
 • za službenike koji su primljeni u službu s radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni stručni ispit (odredba članka 92. Zakona),
 • za službenike koji do stupanja na snagu tog zakona nisu položili državni stručni ispit (odredba članka 125. Zakona).

Sukladno odredbi članka 12. stavka 2. Zakona, pravilnikom o unutarnjem redu propisuju se posebni uvjeti za prijam u službu i raspored na radno mjesto (određena stručna sprema i struka, radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje određenoga stranog jezika, posebna znanja, sposobnosti i vještine, posebna zdravstvena sposobnost i dr).

Nadalje, sukladno odredbi članka 102. Zakona, službenik može napredovati rasporedom na radno mjesto s višim koeficijentom za izračun plaće od onog na koje je do tada bio raspoređen, u istom ili drugom upravnom tijelu iste lokalne jedinice, u istom ili drugom mjestu rada, ako:
 • postoji slobodno radno mjesto propisano pravilnikom o unutarnjem redu, na koje se službenik napredovanjem raspoređuje,
 • ispunjava uvjete za raspored na radno mjesto,
 • njegov rad je najmanje dva puta uzastopno ocijenjen kao »odličan« ili »vrlo dobar«,
je službenik dao svoj pristanak na raspored.

Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 74/10.) u odredbi članka 18. stavka 2. propisuje da na radno mjesto višeg stručnog suradnika može biti raspoređen, bez obveze obavljanja vježbeničke prakse, službenik koji tijekom službe stekne akademski naziv magistar struke ili stručni specijalist:
 • -ako ima najmanje pet godina radnog iskustva u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovima radnih mjesta za koja je propisan uvjet za jedan stupanj niže obrazovanje;
 • ako ima najmanje deset godina radnog iskustva u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne)samouprave na poslovima radnih mjesta za koje je propisan uvjet za dva stupnja niže obrazovanje.

Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 74/10.)  u odredbi članka 22. stavka 2. propisuje da na radno mjesto višeg referenta može biti raspoređen, bez obveze obavljanja vježbeničke prakse, službenik koji tijekom službe stekne naziv sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke ako ima najmanje pet godina radnog iskustva u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno odredbi članka 89. Zakona službenici u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ispit polažu pred državnom ispitnom komisijom koja se ustrojava pri Ministarstvu uprave, a na program Ispita, te postupak i način polaganja Ispita primjenjuju se propisi o državnim službenicima.

Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita („Narodne novine“ broj 61/06.- u nastavku teksta: Uredba), u odredbi članka 2. stavka 2. propisuje da se državni stručni ispit polaže po utvrđenom programu i na način kojim se omogućava provjera stručne osposobljenosti službenika za samostalno obavljanje poslova i zadaća određene stručne spreme.

Sukladno odredbi članka 7. stavka 2. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita, službenik koji u toku rada u državnoj službi stekne stručnu spremu za jedan ili dva stupnja višu od one koju ima, ne može podnijeti prijavu za polaganje Ispita prije isteka šest mjeseci od trenutka rasporeda na radno mjesto za koje je uvjet stečena stručna sprema.

Pored toga, sukladno odredbi članka 23. Uredbe, od kandidata se traži različiti stupanj poznavanja ispitne građe, ovisno o stupnju njihove stručne spreme. Slijedom navedenog, i pravni izvori i literatura za pripremu polaganja općeg dijela državnog stručnog ispita također su utvrđeni ovisno o stupnju stručne spreme potrebne za obavljanje poslova u tijelima državne vlasti.
   © Ministarstvo uprave Republike Hrvatske. Sva prava pridržana.