Mali tekst Srednji tekst Veliki tekst

  >  Naslovna  >  Registri i Matice  >  Registri

Registar udruga

Zakonom o udrugama uređuje se osnivanje, registracija, pravni položaj i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe u Republici Hrvatskoj.

Udruge su svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba, koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, te ekološka, humanitarna, informacijska, kulturna, nacionalna, pronatalitetna, prosvjetna, socijalna, strukovna, športska, tehnička, zdravstvena, znanstvena ili druga uvjerenja i ciljeve, a bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača, i to poslovno sposobne fizičke osobe i pravne osobe. Upisuju se u Registar udruga Republike Hrvatske koji vode uredi državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba kojima se, prema sjedištu udruge, podnosi zahtjev za upis u registar.

Uz zahtjev za upis, dostavlja se:
 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,
 • odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga,
 • statut,
 • popis osnivača,
 • osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje,
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu – osnivača udruge,
 • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela državne uprave za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge.

Zahtjev se podnosi u roku od 3 mjeseca od dana donošenja odluke o pokretanju postupka za upis udruge u registar.
O upisu udruge u registar nadležni ured državne uprave donosi rješenje.

Osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je nadležnom uredu državne uprave podnijeti zahtjev za upis promjena statuta, naziva, adrese sjedišta, osoba ovlaštenih za zastupanje i prestanka udruge.

Protiv rješenja ureda državne uprave može se izjaviti žalba Ministarstvu uprave.

obrasci

 

  Kalendar događanja

  www.gov.hr

  Prečaci

  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
   
  Kolektivni ugovor

  Natječaji u državnoj službi

  Interni oglasi
  Oglas – određeno vrijeme

  Popis agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba kojima je osnivač RH 
   

  REGISTRI I MATICE

  Odaberite

  Registri

  Matice

  Registar birača


  DOKUMENTI

  Odaberite područje

  Državna uprava

  Državna služba

  Lokalna samouprava

  Vrsta dokumenta

  OBRASCI

  Odaberite područje

  Državna služba

  Registri

  Odaberite temu
  IPA 2008 projekt