Mali tekst Srednji tekst Veliki tekst

Pitanja

ČESTA PITANJA

Odaberite područje

Službenički sustav i etika

Registri i matice

Državni stručni ispiti

Registar zaposlenih u javnom sektoru

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika:
0800 0304

Ministarstvo uprave
Maksimirska 63, 10 000 Zagreb
Tel: 01 235 75 55
Fax:01 235 76 07

Radno vrijeme
ponedjeljak-petak 8:30-16:30

OIB: 81700550832
MB: 01789112
 

Korisne poveznice

Vlada RH
Državno izborno povjerenstvo
Narodne novine
Moja uprava
Odbor za državnu službu
Državna škola za javnu upravu

Osnovne informacije o Državnom stručnom ispitu

Polaganje državnog stručnog ispita

Državni stručni ispit (u nastavku teksta: Ispit) polaže se pred Državnom ispitnom komisijom ustrojenom pri Ministarstvu uprave sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima (NN broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11 i 34/12).

Postupak polaganja te program Ispita uređeni su Uredbom o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (NN 61/06).

Obrazac prijave za polaganje Ispita, kao i ostali obrasci koji se koriste u postupku polaganja Ispita, propisani su Pravilnikom o obrascu prijave, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu objavljenom u „Narodnim novinama“, broj 103 iz 2006. godine. Obrazac Prijave za polaganje Ispita možete preuzeti u elektroničkom formatu na web stranicama Ministarstva uprave ili kupiti u Narodnim novinama.

Sve upravne, stručne i administrativne poslove vezane uz organizaciju i provedbu Ispita, uključujući i vođenje evidencije o položenim ispitima, u Ministarstvu uprave obavlja Služba za izobrazbu državnih službenika u Upravi za službeničke odnose. 


Rokovi za polaganje državnog stručnog ispita

Rokovi za polaganje Ispita određuju se u razdoblju od 01. siječnja do 15. srpnja, te od 30. kolovoza do 31. prosinca. Tijekom druge polovice srpnja i kolovoza u pravilu nema ispitnih rokova, zbog korištenja godišnjih odmora. 


Datum i mjesto polaganja državnog stručnog ispita

O datumu i mjestu polaganja Ispita kandidate se obavještava posebnim dopisom najkasnije 15 dana prije dana određenog za polaganje Ispita.

Ispit se polaže u pravilu subotom, u prostorijama Ministarstva uprave (Zagreb, Maksimirska 63). Iznimno, polaganje Ispita može se organizirati i u druge dane i na drugim lokacijama, pa zbog toga pozivamo kandidate da s posebnom pozornošću čitaju obavijesti o datumu, vremenu i mjestu održavanja Ispita.

Polaganje Ispita u pravilu počinje u 8,30 sati. Kandidat prvo polaže posebni dio Ispita na kojem izrađuje pisanu zadaću, a po završetku pisanog dijela Ispita započinje s općim dijelom Ispita. 

Popravak posebnog dijela Ispita koji se polaže pisano, polaže se, u pravilu, kao i redovno polaganje Ispita, subotom s početkom u 8:30 sati. Popravak pisanog dijela Ispita koji se polaže usmeno, polaže se u pravilu subotom s početkom u 12:00 sati.

Posebni dio Ispita određene kategorije službenika mogu polagati izvan sjedišta Državne ispitne komisije, na mjestu koje je određeno u pozivu za polaganje Ispita. To se odnosi na službenike obavještajnih agencija, zatim na službenike koji polažu posebni dio Ispita iz upravnog područja carinskog sustava, te na kandidate koji polažu posebni dio Ispita za veterinarskog inspektora u trajanju od dva dana. Međutim, opći dio Ispita navedeni kandidati svakako polažu u prostorijama Ministarstva uprave.


Pripreme za polaganje državnog stručnog ispita

Seminari za pripremu za polaganje Ispita održavaju se u Državnoj školi za javnu upravu.  Obavijest o terminu i mjestu održavanja seminara objavljuje se na web stranici Državne škole za javnu upravu http://dsju.hr/.


Struktura državnog stručnog ispita

Ispit se sastoji od dva dijela - općeg i posebnog.

Opći dio Ispita polaže se samo usmeno, a posebni dio Ispita polaže se pisano i usmeno.

Opći dio Ispita razrađen je u točkama 1. do 6. Programa općeg i posebnog dijela Ispita (koji je sastavni dio Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita) i sastoji se od provjere znanja iz slijedećih predmeta: 
  1. Ustavno uređenje 
  2. Sustav državne uprave 
  3. Službenički odnosi 
  4. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave 
  5. Upravni postupak i upravni sporovi 
  6. Uredsko poslovanje 
  7. Osnove sustava Europske unije. 

Posebni dio Ispita razrađen je u točkama 7. do 56. Programa, u kojima se navode pravni izvori i literatura potrebni za pripremu određenog upravnog područja iz kojeg kandidat polaže posebni dio Ispita.

Pisani dio posebnog dijela Ispita sastoji se od izrade pisane zadaće u okviru odgovarajućih poslova za koje se kandidat osposobljava, odnosno koje obavlja.

Usmeni dio posebnog dijela Ispita sastoji se od provjere znanja iz pisane zadaće i znanja o poslovima na kojima kandidat radi, odnosno za koje se priprema i provjere poznavanja predmeta utvrđenih Programom državnog stručnog ispita u dijelu koji se odnosi na upravno područje u kojem kandidat radi.

Trajanje posebnog dijela Ispita razlikuje se ovisno o poslovima stručne spreme koje kandidat obavlja. Tako, kandidat koji obavlja poslove srednje stručne spreme, polaže posebni dio Ispita u pravilu isti dan kada i opći dio Ispita, a izrada pisane zadaće može trajati najviše dva sata. 

Kandidat koji obavlja poslove radnog mjesta za koje je propisan završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, te kandidat koji obavlja poslove radnog mjesta za koje je propisan završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, može polagati posebni dio Ispita u trajanju dužem od jednog dana. Takav kandidat može pisati zadaću najviše četiri sata.


Odgoda državnog stručnog ispita

Kandidat može iz opravdanih razloga (npr. bolest kandidata ili člana uže obitelji; službeno putovanje i sl.) odgoditi polaganje Ispita. O odgodi polaganja Ispita dužan je obavijestiti Ministarstvo uprave kao i tijelo u kojem je zaposlen, u pisanom obliku, najkasnije do dana određenog za polaganje Ispita. 

U takvom slučaju smatra se da je Ispit odgođen, odnosno da nije ni održan.


Odustanak od državnog stručnog ispita

Kandidat može odustati od započetog polaganja Ispita iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga. U takvom slučaju, Komisija donosi pisanu odluku o odgađanju Ispita, koja se unosi u zapisnik o polaganju Ispita. Kandidat može nastaviti polaganje Ispita najkasnije u roku do 30 dana računajući od dana kada je donesena odluka o odgađanju Ispita, odnosno u opravdanom slučaju taj rok može se produžiti za još do 30 dana.

Za kandidata koji iz neopravdanih razloga ne nastavi s polaganjem Ispita u utvrđenim rokovima, smatrat će se da Ispit nije položio. Ako kandidat ne nastavi s polaganjem Ispita u utvrđenim rokovima iz opravdanih razloga, može pristupiti polaganju Ispita i nakon proteka utvrđenih rokova, pod uvjetom da mu nije prestala državna služba.

Ukoliko kandidat koji je odustao od započetog polaganja Ispita, ni nakon dva uzastopna poziva na Ispit, ne pristupi polaganju Ispita bez opravdanog razloga, smatrat će se da Ispit nije položio i gubi pravo polaganja Ispita za to radno mjesto.


Popravni Ispit

Kandidat koji nakon prvog polaganja Ispita ne položi najviše dva predmeta, ima pravo polagati popravni Ispit iz tih predmeta. Popravnom Ispitu može pristupiti u roku 30 dana od dana prvog polaganja Ispita. Kandidat ima pravo pristupiti najviše dva puta na popravni Ispit iz predmeta koje nije položio pri prvom polaganju Ispita. Ukoliko u posljednjem pokušaju ne položi predmete iz kojih ima popravak, gubi pravo polaganja Ispita za to radno mjesto. Za kandidata koji neopravdano nije pristupio popravnom Ispitu, smatrat će se da nije položio Ispit.


Ponavljanje Ispita

Kandidat koji ne položi tri ili više predmeta, ponavlja cijeli Ispit. Ponovnom polaganju Ispita može pristupiti najkasnije u roku od 60 dana od dana polaganja Ispita. Pri ponovnom polaganju Ispita odnosno drugi puta kandidat ima pravo ne položiti najviše dva predmeta i polagati popravni Ispit iz tih predmeta. Ukoliko na popravnom Ispitu, odnosno treći puta ne položi Ispit, gubi pravo polaganja Ispita za to radno mjesto.Za kandidata koji neopravdano ne pristupi ponovnom polaganju Ispita smatra se da Ispit nije položio.

Kandidat kojem je utvrđena obveza polaganja posebnog dijela Ispita sukladno posebnim propisima, ima pravo polaganja Ispita najviše dva puta. Ako drugi puta ne položi Ispit gubi pravo polaganja Ispita za to radno mjesto. O obustavi postupka zbog gubitka prava na polaganje Ispita donosi se rješenje koje se dostavlja kandidatu i tijelu koje ga je uputilo na polaganje Ispita.
 

Kalendar događanja

www.gov.hr

Prečaci

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
 
Kolektivni ugovor

Natječaji u državnoj službi

Interni oglasi
Oglas – određeno vrijeme

Popis agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba kojima je osnivač RH 
 

REGISTRI I MATICE

Odaberite

Registri

Matice

Registar birača


DOKUMENTI

Odaberite područje

Državna uprava

Državna služba

Lokalna samouprava

Vrsta dokumenta

OBRASCI

Odaberite područje

Državna služba

Registri

Odaberite temu
IPA 2008 projekt